Close Menu

REFERENCE - OBJEKTI

1 Ime projekta: Regulacija korita Medaljskog potoka u dužini L=540,00m i rekonstrukcija postojećih pristupnih puteva u dužini L=309,17m
Lokacija: Opština Ljubovija, naselje Crnča
Investitor: Opština Ljubovija
Godina: 2018. godina


2 Ime projekta: Rekonstrukcija i dogradnja kanalizacione crpne stanice KCS
Lokacija: Opština Šabac
Investitor: JKP "Vodovod-Šabac"
Kapacitet: Q = 480 L/s; H = 13 m
Godina: 2017. godina

3 Ime projekta: Izvođenje rаdоva na izgrаdnji kаnаlizаciоnе mrеžе i priklјučаkа u prigrаdskim nаsеlјimа grаdа Šаpcа pо pаrtiјаmа:
-Pаrtiја 1-Kаsаrskе livаdе-ul.Žičkа i Iliје Маrkоvićа
-Pаrtiја 2-Мišаr-ul.Blоk Pоp Lukinа
-Pаrtiја 3-Јеlеnčа-ul.Nоvа 7 i Vаlјеvskоg pаrtizаnskоg оdrеdа
-Pаrtiја 4-Јеlеnčа-ul.Blоk Lеnjinоvа
-Pаrtiја 5-Јеvrеmоvаc i Lеtnjikоvаc-ul.29.Nоvеmbrа i Јоvаnа Тоmićа Bеlоvа
Ukupna dužina i prečnik cevi: 3608 m; Ø250
Lokacija: Opština Šabac
Investitor: JKP "Vodovod-Šabac"Godina: 2013. godina

4 Ime projekta: Izgradnja kanalizacione mreže Tabanovački put
Lokacija: Opština Šabac
Investitor: JKP "Vodovod-Šabac"
Dužina i prečnik cevi: 723m; Ø315
Godina: 2019.

5 Ime projekta: Izvodjenje radova na izgradnji kanalizacije duz Valjevskog puta
Lokacija: Opština Obrenovac
Investitori:
-Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
-Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J. P.

Dužina i prečnik cevi:1348m; PVC Ø2501785m; PE Ø100
Godina: 2019.

6 Ime projekta: Sanacija dela cevovoda u Ulici kralja Aleksandra i Ulici đačkog bataljona (Crna tačka- Bošnjaci) u Obrenovcu
Lokacija: Opština Obrenovac
Investitori:
-Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
-Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J. P.
Dužina i prečnik cevi: glavni cevovod 608m, PEHD Ø600
Godina: 2018.

7 Ime projekta: Sanacija oštećenja vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka
Lokacija: Opština Lučani<br>Investitori: VODOPRIVREDNO DRUŠTVO "JUGOKOP-PODRINJE" D.O.O. Šabac<br>Godina: 2017.

8 Ime projekta: Izgradnja-proširenje postojeće distributivne vodovodne mreže od postojećeg šahta VŠ1 u Bulevaru JNA do postojećeg rezervoara
Lokacija: Opština Grocka, naselje Umčari
Investitori:
-Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
-Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J. P.
Dužina i prečnik: potisni vod Ø315; L=1820,57m Distributivni vod: Ø110; L=1732,30m
Godina: 2019.

9 Ime projekta: Izvođenje radova na izgradnji III i IV faze kišnog kolektora u ulici Kneza Milošev Venac do uliva u Brežanski kanal sa objektima na trasi u Požarevcu
Lokacija: Opština Požarevac
Investitor: JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA POŽAREVCA"
Dužina i prečnik: L=662 m; Ø1500
Godina: 2014.

10 Ime projekta: Izvođenje radova na sanaciji kanala Kupinac i šest (6) pumpnih stanica u Obrenovcu i Surčinu, Beograd, Srbija
Lokacija: Opština Obrenovac i Opština SurčinInvestitor: JVP "Srbijavode" Beograd
Godina: 2019-2020.

MAŠINOKOP © Sva prava zadržana.
Top