Close Menu

PROIZVODNJA BETONA

Poseduje i sopstveno Postrojenje ze proizvodnju betona, kapaciteta 20 m3/h i kao i postrojenje za proizvodnju gotovih armirano-betonskih elemenata za šahtove.

• Svež beton

U Postrojenju se pravi svež beton svih marki betona, za sopstvene potrebe, ali i potrebe trecih lica. Moguće je dodavanje aditiva (za vodonepropustnost, za ubrzavanje-usporavanje vezivanja, za plastičnost-bolju ugradnju, za betoniranje na niskim temeperaturama).

U Postrojenju se pravi svež beton svih marki betona, za sopstvene potrebe, ali i potrebe trecih lica. Moguće je dodavanje aditiva (za vodonepropustnost, za ubrzavanje-usporavanje vezivanja, za plastičnost-bolju ugradnju, za betoniranje na niskim temeperaturama).

• AB elementi za šahtove

U Postrojenju se prave armirano-betonski elementi za šahtove, za sopstvene potrebe, ali i potrebe trećih lica. Elementi se armiraju odgovarajućom armaturnom mrežom.

• Betonska cev

Proizvode se vibro-presovane betonske cevi, različitih prečnika od Ø 300 do Ø1200, kao i različitih dužina 250mm do 1000mm.

•Patos za šaht Ø 1000/1000

•Rasteretni prsten

Proizvode se rasteretni prstenovi za poklopce Ø 600.

•AB šaht konus

Proizvodi se vibro-presovan AB šaht konus Ø 1000 - Ø 600

MAŠINOKOP © Sva prava zadržana.
Top